Factsheet

Wat houdt het project in? Er wordt een recreatiebedrijf gebouwd voor Landal GreenParks met 86 woningen voor 4-24 personen. Het totaal aantal plaatsen in 664, waarvan 55% in accommodatie voor 8 of meer personen.In het Fort komen de dienstfuncties van het park (restaurant, café, winkel etc.) en een bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam. Inmiddels wil Esbi ook vier recreatieverblijven in het fort inrichten.
Wat is het Fort Benoorden Spaarndam? Het Fort Benoorden Spaarndam is onderdeel van de Stelling Amsterdam en staat op de Unesco-werelderfgoedlijst. Het fort is omringd door een brede fortgracht. Aan de westzijde ligt de vóórstelling met scherfvrije bunkers. Na de 2e Wereldoorlog zijn hier bomen geplant en is het terrein in gebruik genomen als munitieopslagplaats voor Defensie. Hiervoor werden 40 “plofhuisjes” gebouwd. Het “munitiebos” wordt sinds enkele tientallen jaren niet meer gebruikt.
Wat zijn de specifieke natuur- en cultuurwaarden bij het Fort? Op de oevers van het forteiland broedt de ijsvogel en tevens is de roerdomp er gesignaleerd. De boomvalk broedt in het Munitiebos en waarschijnlijk overwinteren er vleermuizen. ’s Zomers vormt is  het het leefgebied van veel verschillende soorten vlinders.
Wat is het beleidskader waarbinnen dit gebeurt? Om de kosten van het Recreatieschap Spaarnwoude te dekken heeft het bestuur besloten dat in de randen van het Recreatieschap commercieel zullen worden ontwikkeld. Het geld van het schap raakt op en de participanten (de gemeentes Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen alsmede de provincie Noord-Holland) willen hun bijdrage aan het Recreatieschap niet verhogen.
Welke regelingen zijn van toepassing? Bestemmingsplan: Het munitieterrein heeft momenteel als bestemming Verblijfsrecreatie; in het bestemmingsplan Spaarnwoude is dat gedefinieerd als kamperen voor maximaal ½ jaar. Het mag geen evenemententerrein worden. Het Forteiland moet blijven zoals het is.Rijksbufferzone:Het gehele gebied maakt deel uit van de Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem. De zones moeten ervoor zorgen dat de steden niet aan elkaar groeien en moeten vrij blijven van grootschalige bebouwing zoals nieuwe woonwijken.Ecologische Hoofdstructuur:Het Forteiland zelf maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, het munitiebos niet.Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam. De overheid geeft extra aandacht aan deze gebieden en maakt geld vrij om de kernkwaliteiten te behouden en versterken.UNESCO. Het fort en de bijbehorende scherfvrije onderkomens maken onderdeel uit van de Stelling Amsterdam, een Unesco-monument. 
Wat is er tegen de plannen?
 • Onacceptabele verkeersdruk op de toegangswegen, o.a. door Spaarndam-West
 • Onaanvaardbare belasting van de weidegebieden Gruijterspolder en de Hekslootpolder. Het verdwijnen van zeldzame soorten vleermuizen en vlinders.
 • Een nieuwe “wijk” die veel intensiever gebruikt wordt als een gewone wijk omdat er 1-2 x per week gewisseld wordt. Deze mensen gaan telkens weer opnieuw de buurt verkennen.
 • Onacceptabele druk op omwonenden van Velserbroek, Haarlem en Spaarndam: herrie, verkeer en rommel
Wat zijn de alternatieven?
 • Conservering van het fort waarbij het dak en een aantal andere zaken gerepareerd wordt. Dat kan voor € 1 miljoen. Het fort blijft als enige in de staat waarin het altijd al was en wordt niet “opgepimpt” tot een restaurant, bezoekersruimte o.i.d. Het geheimzinnige blijft behouden.
 • Een “speelbos” waar kinderen uit de omgeving (Velserbroek, Haarlem, Spaarndam) in aanraking komen met de natuur en kunnen struinen. Hiermee worden natuurwaarden gespaard en wordt het gebied gebruikt waarvoor het bedoeld is: ”Recreatie dichtbij”. Waar vind je nog een 23 hectare groot gebied waar dit kan?
 • Een nieuw proces met alle partijen. Met als uitgangspunt de kwaliteit en het draagvermogen van dit gebied.
Wat is het Recreatieschap? Het Recreatieschap is een “gemeenschappelijke regeling” van de gemeentes Amsterdam, Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede-Spaarnwoude en de Provincie Noord-Holland. Hoofddlijnen van de ontwikkelingsvisie van het Recreatieschap zijn (www.spaarnwoude.nl):

 • stadsranden beter inrichten op aangrenzende wijken in het stedelijk gebied
 • open gebied behouden
 • ruimte bieden voor dynamiek in de voormalige meerbodems
 • water, oevers en dijken als verbindende elementen
Wat is Esbi Bouw? Esbi-Bouw is een projectontwikkelaar die vaker dit soort vakantieparken bouwt. Esbi wordt eigenaar en verhuurt het complex aan Landal Greenparks. Esbi neemt het terrein in ondererfpacht van het Recreatieschap Spaarnwoude.
Hoe is de keuze voor dit project tot stand gekomen? In 2007 heeft het Recreatieschap een Programma van Eisen in de markt gezet waarop projectontwikkelaars konden inschrijven. Er zijn 14 plannen ingediend. Esbi is geselecteerd door een commissie waarin de directeur van Recreatie Noord-Holland NV en de vice-voorzitter van het Recreatieschap, tevens wethouder Sport, Recreatie en Toerisme van de Gemeente Velsen zitting hadden. Het evaluatierapport is geheim.
Hoe reageert de politiek op de plannen? In Velsen zijn GroenLinks, de SP en de ChristenUnie tegen deze plannen. Het vorige College van B&W heeft zijn steun aan de plannen uitgesproken.In Haarlem heeft de gemeenteraad zich unaniem uitgesproken tegen de plannen. In Haarlemmerliede-Spaarnwoude is de PvdA ook tegen. De Amsterdamse raad is bezorgd.GroenLinks heeft kritische vragen gesteld in de Provinciale Staten.De PvdA Kamerfractie heeft kritische vragen gesteld aan de minister van VROM. In haar antwoord van 17 mei 2010 stelt de minister, mede namens LNV dat “het plan leidt tot een sterkere en blijvende aantasting van dit schootsveld, ten opzichte van de bestaande situatie. Het plan draagt weliswaar ook bij aan het opknappen van het fort en herstel van een deel van het vrije schootsveld, maar het behouden of herstellen van het ene onderdeel van de Stelling mag niet tot gevolg hebben dat een ander, wezenlijk onderdeel, blijvend wordt aangetast.”
Hoe reageren andere belanghebbenden op de plannen? Bewoners van Velserbroek, Spaarndam en Haarlem, alsmede natuurgroepen zijn tegen deze ontwikkelingen. De stichting Krayenhoff, beheerder van het Fort, heeft haar steun aan deze plannen ingetrokken.
Welke partijen zijn er betrokken bij deze plannen?
 • Recreatieschap Spaarnwoude
 • Esbi Bouw
 • Landal GreenParks
 • Provincie Noord-Holland
 • Gemeente Velsen
Welke organisaties houden zich met dit project bezig? Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam (www.fort-noord.nl)Dorpsraad Spaarndam (www.wijkradenhaarlem.nl/spaarndam)Stichting Krayenhoff (www.stichting-krayenhoff.nl)Vereniging Hekslootpolder (www.heksloot.nl)Stichting Vrienden van de FortenVerontruste Spaarndammers

Advertenties